- Contact

Contactformulier

Naam *
Geslacht
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres *
Telefoonnummer
Vraag/Verzoek/Afspraak aanvragen *

ALGEMENE VOORWAARDEN/ PRIVACY STATEMENT

 • Betalingen dienen direct na de behandeling afgerekend te worden. Contant of per pin (2.5% transactiekosten)
 • Garantiebepalingen binnen een week op alle door mij verrichte behandelingen.
 • Afzeggingen dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Wanneer u niet verschijnt, zonder dat er overmacht in het spel is, wordt het tarief volledig  in rekening gebracht.
 • In de salon of aangrenzende ruimte is het verboden te roken.
 • Parkeergelden bij thuisbehandeling, zijn voor de rekening vd client.
 • Bij thuisbehandelingen in een appartement dient er een lift aanwezig te zijn.
 • Prijswijzigingen worden vanaf 30 dagen van te voren aangegeven. 
 • Voetsecuur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Voetsecuur is uitgegaan van door de client verstrekte en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Voetsecuur is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de praktijk.
 • Voetsecuur meld diefstal altijd bij de politie.
 • Klachten: Indien u een klacht heeft over de behandeling of een product, moet dit zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet. Voetsecuur staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Voetsecuur vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. Voetsecuur wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes.
 • De client voorziet Voetsecuur voor en/of tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetsecuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Voetsecuur neemt de persoonlijke gegevens op in een kaartensysteem en/of een beveiligd digitaal bestand. De client dient Voetsecuur hier vooraf schriftelijk toestemming voor te geven. De client heeft ten alle tijde het recht deze toestemming schriftelijk in te trekken. U geeft toestemming voor het opnemen van n.a.w. gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer, noodzakelijk voor administratie en facturering. Het bespreken van uw voetproblemen met overige( medisch) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collegapedicure zal alleen plaatsvinden met toestemming van uzelf. Voor het opnemen van BSN en verzekeringsgegevens geeft u alleen toestemming voor eventuele declaraties met betrekking tot vergoeding vd behandeling via doorverwijzing/ contract met podotherapeut en/ of ziektekostenverzekering. U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van uw voetklachten op een clientenkaart en/of digitaal voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/ verzorging van uw voetproblemen. U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals; allergie, huidproblemen, hartproblemen(gebruik bloedverdunners), diabetes,vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica((chemotherapie)etc.
 • Alle genoemde gegevens worden tot 2 jaar na de laatste behandeling bewaard en zullen na deze termijn worden verwijderd/ vernietigd. Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar.
 • Voetsecuur behandelt vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordeningswet Gegevensbescherming (Wet AGV per 28 mei 2018 ) Voetsecuur zal gegevens van client niet aan derden verstrekken zonder mondeling of schriftelijke toestemmingvooraf vd client.
 • Voetsecuur is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, voetsecuur verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • Deze website bevatten geen cookies.